ห้องเย็น มีรูปแบบการใช้งานอย่างไร

ห้องเย็นจะมีรูปแบบการใช้งานที่แตกต่างกันออกไปดังนี้

ห้องเย็นเก็บสินค้าสำเร็จรูป ห้องเย็นประเภทนี้เป็นห้องเย็นที่มีไว้สำหรับเก็บรักษาสินค้าสำเร็จรูปที่ถูกผ่านการแช่แข็งมาแล้ว เช่นเนื้อสัตว์ ไอศกรีม โดยสินค้าพวกนี้ต้องมีอุณหภูมิต่ำกว่า หรือเท่ากับอุณหภูมิของห้องเย็นเก็บสินค้า

ห้องเย็นแช่แข็ง ห้องเย็นประเภทนี้มีไว้สำหรับ Freeze สินค้าให้เย็นเร็ว โดยไม่ทำให้เซลล์เกิดความเสียหาย การ Freeze สินค้าในแต่ละประเภท จะแตกต่างกัน เช่นการ Freeze ผักและผลไม้จะต้อง Freeze เร็วไม่ทำให้ผนังเซลล์แตก ซึ่งการที่เซลล์แตกเกิดจากน้าในเซลล์เปลี่ยนสถานะจากของเหลวเป็นของแข็ง

ห้องเย็นแช่แข็งแบบฟรีส เป็นห้องเย็นที่มีไว้สำหรับลดอุณหภูมิ และเก็บวัตถุดิบหรือสินค้าสำเร็จรูปไว้ในเวลานานๆ อุณหภูมิใช้งานที่ต้องการส่วนใหญ่ ประมาณ -5 ถึง -25 องศาเซลเซียส ขึ้นอยู่กับชนิดสินค้า

ห้องแช่เย็นแบบเฉียบพลัน คือห้องเย็นที่มีไว้สำหรับปรับลดอุณหภูมิ และควบคุมเชื้อแบคทีเรียในเนื้อสัตว์ อุณหภูมิใช้งานที่ต้องการส่วนใหญ่ ซึ่งจะใช้ประมาณ 2 ถึง -10 องศาเซลเซียส ไม่ก็ขึ้นอยู่กับสินค้า

ห้องเย็นเก็บสินค้าชั่วคราว เป็นห้องเย็นที่มีไว้สำหรับเก็บพักสินค้าสำเร็จรูป เพื่อที่จะรอกระจายสินค้า อุณหภูมิใช้งานที่ต้องการส่วนใหญ่จะประมาณ -5 ถึง +10 องศาเซลเซียส โดยขึ้นอยู่กับชนิดของการทำงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Visitors: 54,080