ห้องเย็นเก็บเมล็ดพันธ์ข้าว


การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ให้มีอายุยาว 5-10-20 ปี สำหรับการ เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ให้มีอายุในระยะยาว 5-10-20 ปี เช่นในการรักษาพันธุ์คัด หรือเชื้อพันธุ์ การควบคุมสภาพของโรงเก็บ ซึ่งจะต้องมีการป้องกันความชื้นจากอากาศภายนอกได้เป็นอย่างดี แล้วควบคุมในเรื่องความชื้นหรืออุณหภูมิ  ยกตัวอย่างอธิบายได้ เช่น ถ้าต้องการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ให้ได้อายุ 5 ปี สามารถจะเลือกปฏิบัติ 1 ใน 2 วิธี ซึ่งให้ผลลัพธ์เท่ากับคือ (ก) ควบคุมความชื้นเมล็ดไม่ให้เกิน 9% เมื่อโรงเก็บมีอุณหภูมิ 90o F (32 o C) ซึ่งจะสมดุลกับความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศที่ 35% หรือ (ข) ปรับอุณหภูมิในโรงเก็บให้เย็น 60 o F (15 o F) แล้วเก็บเมล็ดที่มีความชื้นไม่เกิน 12% ซึ่งจะสมดุลกับความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศที่ 60% เป็นต้น

การที่เมล็ดพืชมีความสามารถในการงอกได้สูงที่สุดในระยะการสุกแก่ทางสรีระนั้น ในพืชบางชนิดอาจจะไม่แสดงออก เช่น ข้าวโดยเฉพาะในสายพันธุ์ที่มีการพักตัวจะต้องทิ้งเวลาไว้สักช่วงหนึ่งก่อนจึงจะงอกได้ เมล็ดพืชบางอย่างจำเป็นที่จะต้องเก็บรักษาในสภาพที่มีความชื้นของเมล็ดสูง จัดเป็นพวก Recalcitrance ได้แก่ พวกไม้ผล เช่น มะม่วง ขนุน กาแฟ เป็นต้น การลดความชื้นเมล็ดพันธุ์เพื่อเก็บรักษาในภาชนะปิดไม่ควรต่ำกว่า 4% เพราะจะทำให้เมล็ดเปราะและบางชนิดจะเกิดการพักตัว

ออกแบบและพัฒนาระบบปรับอากาศและระบบทำความเย็นที่สามารถควบคุมได้ทั้งอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ในเครื่องเดียวกัน เพื่อเพิ่มสมรรถนะของเครื่องทำความเย็น ซึ่งสามารถช่วยลดต้นทุนและลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในส่วนของเครื่องลดความชื้นได้อีกด้วย ทำให้ต้นทุนการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืชและต้นทุนการผลิตพืชลดลงได้

ห้องเย็นเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืชที่ใช้กันอยู่ทั่วไปพบว่า มีการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์หลายรูปแบบ อาทิ เก็บในห้องเย็นที่ใช้ระบบปรับอากาศแบบทั่วไป ห้องเย็นที่ใช้เครื่องปรับอากาศแบบทั่วไปร่วมกับเครื่องลดความชื้น ห้องเย็นที่ใช้เครื่องทำความเย็นร่วมกับเครื่องลดความชื้น และห้องเย็นที่ใช้เครื่องทำความเย็นร่วมกับฮีตเตอร์ไฟฟ้า

ซึ่งห้องเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์บางรูปแบบยังไม่เหมาะสม สำหรับการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืช อีกทั้งยังมีต้นทุนค่าเครื่องจักรที่ค่อนข้างสูงและส่วนใหญ่ยังสิ้นเปลืองค่าไฟฟ้าที่สูงอีกด้วย

ห้องเย็นสามารถจุเมล็ดพันธุ์ได้ 5-7 ตัน และเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืชที่ความชื้นเมล็ด 10-14 เปอร์เซ็นต์ ได้เป็นระยะเวลา 8-12 เดือน ที่อุณหภูมิ 15 องศาเซลเซียสและความชื้นสัมพัทธ์ 40-50 เปอร์เซ็นต์


Visitors: 54,078